زبان :
     
 
منشور اخلاقی شرکت 
 
     
 

اني بعثت لاتمم مكارم الاخلاق

بدرستيكه من براي تكميل مكارم اخلاقي مبعوث شدهام.

حضرت رسول اكرم(ص)

منشور اخلاقي كاركنان شركت مخابرات استان مركزي

در راستاي طرح تكريم ارباب رجوع در نظام اداري

1. به موقع در محل كار حضور يافته و در ارتباط با همكاران و ارباب رجوع وقت شناسي رعايت گردد.

2. نسبت به همكاران ومراجعان با خوش رويي و متانت رفتار شود.

3. راهنمايي واطلاعات لازم به طور كامل در اختيار مراجعان قرار گيرد و از سرگرداني آنها جلوگيري شود.

4. فضاي مراودت به گونه اي باشد كه مراجعان به مسئولان و كاركنان اطمينان كامل داشته باشند.

5. ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعايت عدالت وانصاف و بدون تبعيض (قومي ،جنسي ،خويشاوندي ،مذهبي و...)صورت گيرد.

6. به صحبت هاوخواسته هاي مراجعان به دقت گوش داده شودودر پاسخگويي و ارائه خدمت به آنها حداكثر تلاش صورت گيرد.

7. اطلاعات لازم جهت انجام خدمات بهينه و تسريع در اجراي امور به نحومطلوب ،به همكاران ارائه گردد.

8. انجام وظايف به صورت مؤثر و كارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانين و مقررات سازمان دهي صورت گيرد.

9. از مظاهر فساد داراي نظير توصيه ،سفارش و اخذ هر گونه هديه غير متعارف ووجه نقد خودداري شود.

10. در صورت مشاهده هر گونه سوء استفاده از شغل و موقعيت شغلي ودريافت هديه غير متعارف يا وجه نقد،موضوع به مسئولين ذيربط اطلاع داده شود

11. فعاليت ها زمان گذاري شود وبراساس زمان پيشبيني شده انجام گيرد.

12. فعاليت ها براساس روش مستند و مشخص انجام شود نه براساس سليقه كاركنان يا مديران

13. از شايعه سازي ،تهمت ،غيبت،خبرچيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد كاركنان را تضعيف مي كند،پرهيز شود.

14. رازدار بوده و از افشاءاسناد محرمانه خودداري شود.

15. از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده شود.

16. از استعمال دخانيات به وي‍‍‍‍‍ژهدر محيط كار پرهيز شود.

17. تجهيزات و اشياء به صورت دقيق و منظم استقرار يابد،به نحوي كه در زمان معين به راحتي دردسترس باشند.

18. حسب مورد از وسايل ايمني استفاده شود.

19. ازاسراف ومصرف بيهوده امكانات و اموال سازمان جلوگيري شود.

20. سعي شود بين زندگي شغلي و خانوادگي توازن و اعتدال برقرار شود.

21. از اختيا رات و قدرت سازماني استفاده صحيح صورت گيرد.

22. اهداف سازمان به طور صحيح درك شود و اهداف فردي با آن همسويي داشته باشد.

23. نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود احساس مسئوليت شود.

24. قوانين و مقررات سازماني بطور دقيق رعايت شود.

25. از تسليم مدارك و اسناد به اشخاصي كه حق دريافت آنرا ندارند،خودداري شود.

                                                                                روابط عمومي شركت مخابرات استان مركزي

 

 
 
 
     
صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت
كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به شرکت مخابرات استان مرکزی می باشد... Copyright © 2014 tciarak.ir. All Rights Reserved